Vesistövaikutusten seuranta

​Jätevesien vaikutusten seuranta 2015

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta jätevedet johdetaan n. 16 km pituista purkutunnelia pitkin Helsingin edustalle avomerelle. Suomenojan jätevedet johdetaan 7,5 km pituisessa purkutunnelissa Espoon edustalle.  Molemmat purkupisteet sijaitsevat usean metrin syvyydessä meren pohjassa, jossa jäteveden sekoittuminen meriveteen on tehokasta. Lähistöllä ei sijaitse virkistyksen tai ympäristön kannalta arvokkaita kohteita.   
 
Jätevesien vaikutuksia merialueella seurataan yhteistyössä muiden merialueeseen vaikuttavien toimijoiden kanssa. Vuoden 2014 alussa siirryttiin toteuttamaan tarkkailua uuden ”Pääkaupunkiseudun merialueen yhteistarkkailu” -ohjelman mukaisesti. 
 
Tutkimustulokset julkaistaan kahden vuoden välein erillisenä raporttina ympäristökeskuksen julkaisusar-jassa. Vuosien 2014–2015 tulokset raportoidaan keväällä 2016. Viimeisin julkaistu raportti koskee vuotta 2013.
Tutustu Helsingin ja Espoon merialueen tila vuonna 2013 - Jätevesien vaikutusten velvoitetarkkailu -raporttiin »  

Jätevesien vaikutukset kalastoon

Kalataloudellisen tarkkailun tavoitteena on seurata jätevedenpuhdistamojen vaikutuksia kalastukseen ja kaloihin.  Vuonna 2015 kalataloustarkkailu toteutettiin laajana yhteistarkkailuna, jossa ovat mukana HSY:n lisäksi Helsingin Satama Oy, Helen Oy, Helsingin Liikuntavirasto sekä Espoon kaupungin tekninen keskus.

Tarkkailu tehtiin ”Helsingin ja Espoon edustan merialueen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma vuosina 2012–2023” ohjelman mukaisesti.  Tarkkailun toteuttamisesta vastasi vuonna 2015 tarkkailuohjelman tekijä, Kala- ja vesitutkimus Oy. Kalataloustarkkailu raportoidaan kahden vuoden välein. Vuosien 2014–2015 tulokset raportoidaan keväällä 2016.