Talousvesi

Yhteistyö raakaveden otossa -kaaviokuva

Pääosa HSY:n ottamasta raakavedestä on pintavettä. Vuonna 2015 Päijänteen vettä otettiin 85 Mm3. Se vastaa sadasosaa Päijänteen veden virtaamasta.  Dämmanin laitokselle otettiin Dämmaninjärvestä 4,8 Mm3 vettä. Se on 16 % Dämmaninjärven veden virtaamasta.     

Tuotetusta vedestä 0,7 % on Kuninkaanlähteen pohjavettä. Se vastaa vajaata 0,6 Mm3 (noin  1600-1700 m3/d) vettä vuodessa. Kuninkaanlähteen antoisuudeksi on todettu vuoden 1959 koepumppauksessa 3000 m/d eli HSY ottaa siitä noin puolet.

Vesioikeuden luvissa määritellään ehtoja vedenpintojen tarkkailulle ja säännöstelylle. Näillä toimilla taataan vesiekosysteemeille sopivat olosuhteet ja minimoidaan vedenoton vaikutukset. Säännöstelyllä voidaan jopa parantaa ekosysteemien olosuhteita tasaamalla pinnankorkeuksien vaihteluja ja takaamalla kuivanakin jaksona tietty virtaama laskuojissa.  

Vesimäärää vähennetään

Kaikki laitokselle otettu vesi johdetaan joko puhdistettuna talousvesiverkostoon tai puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Osa raakavedestä käytetään vedenpuhdistusprosessissa mm. suodattimien pesuun. Pesuvedet johdetaan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Raakavettä on saatavilla runsaasti, joten vedenpuhdistuslaitoksella ei vettä kierrätetä. 

Tavoitteena on vähentää verkostoon pumpattua vesimäärää pienentämällä vuotovesimäärää.
Vuotovesi on vettä, joka vuotaa paineellisesta vesijohdosta ulos esimerkiksi putkirikon takia. Maan pinnalle näkymättömät piilovuodot ovat merkittävä osa vuotovesimäärästä.