Kasvihuonekaasupäästöt

​​​​​​​​​​​​Vuonna 2015 HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olivat 194 900 tCO2-ekv., joka on noin 3,5% pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä. Vuonna 2014 HSY:n päästöt olivat 234 800 tCO2-ekv. eli päästöt pienenivät 17% vuodesta 2014 vuoteen 2015.  Päästöjen vähentyminen johtui jäteveden​​​puhdistuksen prosessipäästöjen ja kaatopaikkakaasun hajapäästöjen vähenemisestä sekä uusiutuvan sähkön hankinnasta.


HSY:n vuosien 2010–2015 ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt.

​​​HSY:n oma, uusiutuviin energialähteisiin perustuva energiantuotanto vähentää ostoenergian tarvetta ja siten kuntayhtymän päästöjä. HSY:n itse tuottama lämpöenergia korvaa kaukolämpöä, maakaasua ja öljyä. Sähkön osalta HSY siirtyi kokonaisuudessaan vuonna 2015 sekä käyttämään että tuottamaan nollapäästöiseksi laskettavaa EKOenergiamerkittyä sähköä. Ostosähkön osalta HSY on päästöneutraali. Sähkönkulutukseen ja energiatehokkuuden parantamiseen kiinnitetään kuitenkin myös jatkossa huomiota​​​.

Suurimmat päästöt syntyvät kaatopaikan ja jätevedenpuhdistuksen prosesseista ja kompostoinnista, sillä jätteiden ja jäteveden käsittelyprosesseissa syn​​​tyy runsaasti metaani- ja dityppioksidipäästöjä. Ostoenergian osuus kokonaispäästöistä oli vuonna 2015 alle 3%.​ 

​Vuonna 2015 jätehuollon prosessien aiheuttamien päästöt olivat hieman suuremmat kuin vesihuollon prosessien aiheuttamat päästöt. Energiankäytön päästöt olivat yhteensä 5 200 tCO2-ekv. Vesihuollon energiankäytön aiheuttamat päästöt olivat huomattavasti suuremmat kuin jätehuollon energiankäytön päästöt.​ Jätehuollon osuus koko HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä oli 56% ja vesihuollon 43%. Muiden kiinteistöjen ja seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen osuus oli vain noin 1% koko HSY:n päästöistä. 
​​​​​​​​​​Eri toimintojen osuudet HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2015.​​

​​​Myydystä energiasta lasketut päästökompensaatiot pienenivät vu​​onna 2015. Päästötase voidaan laskea ostoenergian ja prosesseissa tuotettujen päästöjen ja uusiutuvan energian myynnillä kompensoitujen päästöjen erotuksena. Täysi hiilineutraalius tarkoittaisi, että aiheutetut päästöt ja kompensaatiot olisivat yhtä suuria, jolloin päästötase olisi nolla. Mikäli HSY:n keräämästä yhdyskuntajätteestä sekä jätevesienergiasta tehdyn kaukolämmön tuottamat päästösäästöt laskettaisiin päästötaseeseen, olisi HSY hiilineutraali jo nyt​. Muut päästöt​

Jätevedenpuhdistuksessa ja Ämmässuon jätteenkäsittelylaitoksella syntyy päästöjä ilmaan ja hajuhaittoja. Päästöjä seurataan mittauksin ja niistä raportoidaan ympäristölupien mukaisesti. Tarkemmat tiedot löytyvät vuosiraporteista​.