Energiankulutus ja tuotanto

​​​​​​​​​​​​Vuonna 2015 HSY kulutti energiaa 198 900 MWh. Energiankulutus kasvoi 4% vuodesta 2014, jolloin energiaa kului 190 400 MWh. Kasvun syynä oli uusiutuvan lämmön hyödyntämisen lisääminen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa. HSY:n energiatehokkuussopimuksen mukainen tavoite on tehostaa energiankäyttöä 2 800 megawattitunnilla vuodessa.  Tarkastelujaksolla sähkön osuus kulutuksesta on ollut 60–64%, lämmön 33–38% ja ajoneuvojen ja työkoneiden vajaa 2%.

 

 

HSY:n vuosien 2010–2015 ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutus, oma tuotanto ja energian myynti. Vasemmat pylväät kuvaavat HSY:n kokonaisenergiankulutusta energialajeittain ja oikeat pylväät kuntayhtymän uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa energiantuotantoa sekä omaan käyttöön että myyntiin. LTO = lämmön talteenotto. 

  

Vesihuolto on HSY:n suurin toimiala ja samalla suurin energiankuluttaja. Erityisesti jätevedenpuhdistamojen ja -pumppaamojen sähkönkulutus on merkittävä. Vuonna 2015 vesihuollon energiankulutus oli yhteensä 150 400 MWh, mikä on noin 76% HSY:n kokonaisenergiankulutuksesta. Jätehuollon energiankulutus vuonna 2015 oli 35 500 MWh eli noin 18% kulutuksesta. Muiden toimialojen osuudeksi jäi 7%.

 

HSY:n energiankulutus toimialoittain 2009–2015.

   

HSY on pääkaupunkiseu​dun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia​

HSY kuluttaa paljon energiaa, mutta on samalla yksi pääkaupunkiseudun tärkeimpiä uusiutuvan energian tuottajia. HSY:n oma energiatuotanto oli vuonna 2015 noin 177 700 MWh ja HSY oli 89-prosenttisesti omavarainen. Biokaasun myynti lukuun otettuna HSY tuotti vuonna 2015 enemmän energiaa kuin kulutti (102%).  Biokaasua myytiin liikennepolttoaineeksi jalostettavaksi 24 900 MWh.

​Uusiutuvan energian tuotantoon on tehty mittavia investointeja, ja uusiutuvaa energiaa pyritään edelleen lisäämään ja ostoenergian määrää vastaavasti vähentämään.  HSY:n oma sähköntuotanto hyväksyttiin EKOenergia-kelpoiseksi. Vuoden 2015 osalta HSY siirtyi kokonaan EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön. HSY on yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa.

Esimerkkejä uusiutuvan energian tuotannosta:

  • ​​Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen kaatopaikoilta kerättyä biokaasua hyödynnetään sähköntuotantoon omassa kaasuvoimalassa. Aluelämpöverkon ansiosta kaasuvoimala tuottaa myös kaiken jätteenkäsittelykeskuksen tarvitseman lämmön. 
  • Biokaasua tuotetaan jätevesilietteitä mädättämällä. 
  • Osa jätevedenpuhdistamojen ja Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen lämpöenergian tarpeesta katetaan lämmön talteenoton avulla.
  • Suomenojan jätevedenpuhdistamon biokaasua myydään liikennepolttoaineeksi.
  • Päijänne-tunnelin raakaveden virtausenergiaa hyödynnetään Pitkäkoskella ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Kalliomäen voimalassa. 
  • Ämmässuolla otettiin käyttöön uusi biokaasulaitos vuonna 2015. Biojätettä mädättämällä laitos tuottaa vuodessa arviolta 6 milj.m3 biokaasua, joka hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa.
  • Helenin Katri Valan ja Fortumin Suomenojan lämpöpumppulaitos hyödyntää suurelta osin HSY:n puhdistaman jäteveden lämpöenergiaa kaukolämmön tuotannossa.

 

​​​