Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2015 oli HSY:lle ennakoitua menestyksekkäämpi vuosi sekä taloudellisesti että toiminnallisesti. Viime vuoden tilikauden tulos oli 12 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulorahoitus ei kuitenkaan edelleenkään riitä kattamaan kuntayhtymän investointeja, jonka vuoksi uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin yhteensä 65 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina haasteena on mittava investointiohjelma ja sen rahoittamInen.  Nämä edellyttävät sekä pitkäjänteisen taksapolitiikan jatkamista että tuottavuuden jatkuvaa parantamista.  Mittavat investoinnit ovat tärkeitä myös ympäristön kannalta.  

HSY:n merkittävin investointi on Espoon Blominmäkeen rakennettava uusi jätevedenpuhdistamo, jonka tarkennettu kustannusarvio on 371 miljoonaa euroa. Vuonna 2015 valmistuivat puhdistamon yhden ajotunnelin louhintatyöt ja käynnistyivät varsinaisen puhdistamon luolastolouhinnat. Vuonna 2020 valmistuvan jätevedenpuhdistamon puhdistustulokset tulevat olemaan parhaat Suomessa ja koko Itämeren alueella. Lisäksi tavoitteena on, että laitoksesta tulee Suomen ja mahdollisesti koko Euroopan energiatehokkain. 
 
Vuoden 2015 aikana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen toiminta muuttui oleellisesti, kun syntypaikkalajitellun sekajätteen kaatopaikkakäsittelystä siirryttiin sen energiahyödyntämiseen. Kaatopaikalle loppusijoitettava jätemäärä väheni merkittävästi, kun jätevoimalaan toimitettiin energiahyötykäyttöön yhteensä noin 219 000 tonnia sekajätettä. Jätteitä loppusijoitettiin vuonna 2015 noin 12 000 tonnia, mikä on huomattavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina.  
 

Pääpaino materiaali- ja energiatehokkuuteen

Yksi strategisista päämääristämme on organisaatiomme perustamisesta lähtien ollut ympäristövastuullisena edelläkävijänä toimiminen yhdessä seudun kuntien kanssa.  Vuonna 2015 aloitimme vuoteen 2020 ulottuvan strategian ohjaamina. HSY:n uudet tavoitteet keskittyvät erityisesti oman toimintamme ympäristövaikutusten ja suorituskyvyn parantamiseen pääpainopisteenä materiaali- ja energiatehokkuus. Näillä odotamme saavutettavan myös taloudellista hyötyä. 
 
Tavoitimme vuodelle 2016 asetetun energiaomavaraisuuden etuajassa. HSY on pääkaupunkiseudun suurimpia uusiutuvan energian tuottajia ja tuottaa enemmän energiaa kuin käyttää omassa toiminnassaan. Kokonaisenergiankulutuksen vähentämisen lisäksi tavoitteenamme on lisätä omaa, uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa sähkön- ja lämmöntuotantoa. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla keväällä 2016 käynnistyvä aurinkovoimala on yksi esimerkki toimenpiteistä, joilla rakennamme vihreämpää tulevaisuutta. Lisäksi vuonna 2015 siirryimme sähköntuotantomme sertifioinnin myötä kokonaan EKOenergia-merkityn sähkön käyttöön. HSY on yksi suurimmista EKOenergian käyttäjistä Euroopassa.
 
Uusi Ruskeasannan Sortti-asema avattiin syyskuussa. Se parantaa HSY:n palvelutarjontaa ja kierrätysmahdollisuuksia Vantaalla. Aseman rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen käyttämällä laadukkaita kierrätysmateriaaleja. Esimerkiksi pohjarakenteissa on käytetty vaahtolasia, joka on tehty suurimmaksi osaksi pääkaupunkiseutulaisten lajittelemasta lasista. Julkisivuissa käytetyt puukomposiittilevyt on valmistettu paperiteollisuuden ylijäämämateriaaleista. Myös Ruskeasannassa hyödynnetään aurinkosähköä.  
 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin keväällä 2015 käyttöön uusi biokaasulaitos, joka paitsi kasvattaa biojätteen käsittelykapasiteettia ja tuottaa lisäksi sähköntuotannossa hyödynnettävää biokaasua. Ämmässuolla aloitettiin myös terminaaliyhteistyö tuottajayhteisöjen kanssa muun muassa lasin osalta. 
 
Vuoden 2015 aikana ympäristöjärjestelmäämme on kehitetty eteenpäin osana toimintajärjestelmäämme. HSY:n laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitiin vuoden 2015 aikana. Niiden avulla saamme edistettyä jatkuvan parantamisen periaatetta ja dokumentoitua sekä todennettua miten asioista HSY:ssä huolehditaan. 
 

Palvelut resurssitehokkaasti ja ympäristöä säästäen

HSY on mukana pääkaupunkiseudun miljoonan asukkaan arjessa.  Tuotamme korkealaatuista juomavettä seudun asukkaille ja huolehdimme syntyvien jätevesien puhdistamisesta tehokkaasti. Hoidamme jätehuoltoa ja jätemateriaalien oikeaa käsittelyä. Mittaamme ilmanlaatua seudulla ja raportoimme siitä ajantasaisesti. Nämä palvelut pyrimme hoitamaan mahdollisimman resurssitehokkaasti ja ympäristöä säästäen. Edistämme omalta osaltamme materiaalien ja ravinteiden hyötykäyttöä sekä kiertotaloutta.
 
Olemme myös merkittävä ympäristövaikuttaja. Kampanjoimme ympäristöasioista ja neuvomme asukkaita muun muassa jätteiden lajittelussa. Edistämme ympäristön huomioimista kaupunkien ja seudun muiden toimijoiden suunnitelmissa laatimalla vuosittain lukuisia viranomaislausuntoja. HSY on yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa laatinut seudullisen ilmastostrategian, jossa asetettuja tavoitteita seuraamme säännöllisesti ja pyrimme omalta osaltamme edistämään tavoitteiden toteutumista. Olemme myös laatineet pääkaupunkiseudun yhteisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian, joka on myös HSY:n riskienhallinnan näkökulmasta tärkeä. Tuottamallamme seutu- ja ympäristötiedolla autamme päätöksentekijöitä, suunnittelijoita ja tutkimuslaitoksia terveellisen ja viihtyisän kaupunkiympäristön luomisessa. 
 
Toimintapolitiikassamme olemme määritelleet: 
  • Pidämme huolta ympäristöstämme parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä. 
  • Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa. 
  • Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti.  
Paljon on vielä tehtävää. HSY:n uusi strategia ja siinä asetetut tavoitteet auttavat meitä viemään pääkaupunkiseutua kohti kestävämpää tulevaisuutta.
 
Raimo Inkinen
toimitusjohtaja​