Talousvesi

Suurin osa ottamastamme raakavedestä on pintavettä. Vuonna 2017 otimme Päijänteen vettä yhteensä 96 Mm3. Se vastaa sadasosaa Päijänteen veden virtaamasta.

Tuotetusta talousvedestä 0,6 % on Kuninkaanlähteen pohjavettä. Se on noin 0,6 Mm3 (1600-1700 m3/d) vettä vuodessa. Kuninkaanlähteen antoisuudeksi on todettu vuoden 1959 koepumppauksessa 3000 m/d eli HSY ottaa siitä noin puolet.

Vesioikeuden luvissa määritellään ehtoja vedenpintojen tarkkailulle ja säännöstelylle. Näillä toimilla taataan vesiekosysteemeille sopivat olosuhteet ja minimoidaan vedenoton vaikutukset. Säännöstelyllä voidaan jopa parantaa ekosysteemien olosuhteita tasaamalla pinnankorkeuksien vaihteluja ja takaamalla kuivanakin jaksona tietty virtaama laskuojissa.

Vähennämme vuotovesimäärää


Kaikki laitokselle otettu vesi johdetaan joko puhdistettuna talousvesiverkostoon tai puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Käytämme osan raakavedestä vedenpuhdistusprosessissa muun muassa suodattimien pesuun. Pesuvedet johdetaan puhdistettavaksi jätevedenpuhdistamolle. Raakavettä on saatavilla runsaasti, joten emme kierrätä vettä vedenpuhdistuslaitoksella.

Tavoitteenamme on vähentää verkostoon pumpattua vesimäärää pienentämällä vuotovesimäärää.
Vuotovesi on vettä, joka vuotaa paineellisesta vesijohdosta ulos esimerkiksi putkirikon takia. Maan pinnalle näkymättömät piilovuodot ovat merkittävä osa vuotovesimäärästä.

Tutkimme mikromuovien esiintymistä talousvedessä


Mikromuoveja esiintyy laajasti ympäristössä ja ihmiset altistuvat niille muun muassa elintarvikkeiden, hengitysilman ja kosmetiikan välityksellä. Suomessa ei ole tähän mennessä tutkittu mikromuovien esiintymistä talousvedessä, sillä standardoitujen tutkimusmenetelmien puuttuminen on vaikeuttanut luotettavien ja vertailukelpoisten tulosten saamista.

HSY on mukana vuoden 2017 lopussa käynnistyneessä hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää luotettava menetelmä mikromuovien analysoimiseksi talousvedestä sekä tutkia, missä määrin talousvesi mahdollisesti sisältää mikromuovijäämiä. Hankkeesta odotetaan tuloksia vuoden 2018 aikana.