Jätevesiohitukset

Poikkeuksellisissa tilanteissa puhdistamatonta jätevettä voi päätyä verkostosta tai pumppaamoilta pääkaupunkiseudun vesistöihin. Toisinaan joudumme johtamaan jätevedenpuhdistamolta vain osittain puhdistettua jätevettä suoraan vesistöön. Ohitukset raportoidaan jätevedenpuhdistuksen vuosiraportissa.

HSY:ssä seurataan jätevesiylivuotoja, ja tavoitteena on niiden määrän pienentäminen. Tähän tähtäävien toimenpiteiden toteuttamiseen olemme sitoutuneet mm. Itämerihaasteessa.

Suomenojan puhdistamolla tapahtui lokakuussa 2017 runsaista sateista johtuva laitosohitus, jonka osuus laitoksen kokonaisvirtaamasta oli 0,04 %. Ohitusjätevesi on esiselkeytettyä vettä, joka on käsitelty fysikaalis-kemiallisesti.

Vuonna 2017 verkosto- ja pumppaamoylivuotojen osuus oli arviolta 0,1 % puhdistamoiden yhteenlasketusta virtaamasta.