Jäteveden puhdistus ja päästöt

HSY:n jätevedenpuhdistamoiden toimita-alueella asuu yli 20 % Suomen asukkaista, joten puhdistamoiden rooli Suomen jätevedenpuhdistuksen ympäristökuormituksen hallinnan ja kehityksen kannalta on merkittävä. Otamme vuosittain vastaan noin 130 miljoonaa kuutiometriä yhdyskuntajätevesiä jätevedenpuhdistamoillemme Helsingin Viikinmäkeen ja Espoon Suomenojalle. Jätevesistä arviolta noin 85 % on asumajätevesiä ja noin 15 % teollisuuden jätevesiä.

Jäteveden kuormituksen merkittävimmät komponentit ovat veden sisältämä orgaaninen aines sekä ravinteet fosfori ja typpi. Jätevedenpuhdistuksen päätavoitteena on näiden poistaminen jätevedestä puhdistamoiden ympäristölupamääräysten sekä HSY:n sisäisten, lupaehtoja tiukempien toiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Orgaanisesta lika-aineesta poistetaan puhdistusprosessissa yli 95 %, fosforista noin 98 % ja typestä 70-90 %.

Sateet heikensivät puhdistustuloksia


Jätevedenpuhdistamoidemme toimintaa ohjaavat laitoskohtaiset ympäristöluvat. Vuonna 2017 Viikinmäen puhdistamo täytti kaikki ympäristöluvan määräykset. Itämereen johdetun puhdistetun jäteveden biologinen ja kemiallinen hapenkulutus, typpi-, fosfori- ja kiintoainepitoisuudet ja poistotehot olivat lupamääräysten mukaisia.

Suomenojan puhdistamolla biologisen hapenkulutuksen ja fosforin poistotehot eivät täyttäneet lupamääräyksiä vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä, mikä johtui ennätyksiä hipovista sateista. Biologisen hapenkulutuksen poistoteho oli 94 % ja kokonaisfosforin 93 %, kun molempien poistotehon vähimmäisvaatimus on 95 %.

Puhdistamojen yhteenlaskettu tulovirtaama oli vuonna 2017 n. 146 milj. m3, mikä oli 7 % enemmän kuin vuonna 2016. Typpikuormitus mereen oli 1115 tonnia (tavoite 1200 tonnia) ja fosforikuormitus 31 tonnia (tavoite 32 tonnia).


HSY:n vuosittaiset typpipäästöt vesistöön 2008 - 2017


HSY:n vuosittaiset fosfiripäästöt vesistöön 2008-2017


HSY:n vuosittaiset biologisen hapenkulutuksen päästöt vesistöön 2008-2017

Sivutuotteena biokaasua ja multaa

Jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena syntyy omassa energiantuotannossamme hyödynnettävää biokaasua. Viikinmäen sähköntuotantomäärä oli vuonna 2017 laitoksen historian suurin ja sähköntuotannon omavaraisuusaste oli 90 %. Suomenojan jätevedenpuhdistamolla tuotettu kaasu myytiin Gasumin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti liikennepolttoainekäyttöön. Jätevedenkäsittelystä sivutuotteena syntyvä liete jatkojalostetaan mullaksi ja maanparannusaineeksi.

Lue lisää jätevedenpuhdistuksen vuosiraportista »