HSY:n sitoumukset

​HSY on sitoutunut toiminnassaan useisiin yhteiskunnallisiin kestävän kehityksen aloitteisiin ja sopimuksiin. Tällaisia ovat itämerihaaste, kuntien energiatehokkuussopimukset, pääkaupunkiseudun ilmastostrategia, ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategia ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.

Itämerihaaste

Itämerihaaste on Helsingin ja Turun kaupunginjohtajien vuonna 2007 tekemä aloite Itämeren tilan parantamiseksi.

Kaupunkien yhteisessä Itämeri-toimenpideohjelmassa oli yhdeksän teeman alla konkreettiset toimenpiteet, joilla vähennettiin ravinteiden piste- ja hajakuormitusta, laivaliikenteen ja veneilyn päästöjä, kehitettiin öljyntorjuntavalmiutta ja lisättiin tutkimusta, tietoisuutta ja yhteistyötä rannikkovesien ja koko Itämeren tilan parantamiseksi. HSY liittyi Itämerihaasteeseen vuonna 2010 ja teki oman toimenpideohjelmansa.

Itämerihaasteen uusi kaupunkien yhteinen toimenpideohjelma 2014–2018 on käynnistynyt. HSY on päivittänyt oman ohjelmansa uuden ohjelman linjausten mukaisesti.

Ohjelmakauden uusia hankekokonaisuuksia ovat mm. ravinteiden poiston ja kierrätyksen tehostamiseen tähtäävät tutkimukset sekä älykkään viemäröinnin kehittäminen.
Blominmäen puhdistamohanke  on edennyt ohjelmakaudella louhintoihin ja yksityiskohtaiseen suunnitteluun. 
Aikaisemmalla toimenpidekaudella käynnistyneet sekaviemäriverkon ylivuotojen vähentäminen, hulevesien hallinta sekä hajapäästöjen hallinnan kehittäminen jatkuvat uusilla toimenpiteillä.

Tutustu Itämerihaasteen HSY:n toimenpideohjelmaan 2016–2018 »

Energiatehokkuussopimus

Solmimme työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ensimmäisen vuosille 2012 - 2016 ajoittuvan kuntien energiatehokkuussopimuksen helmikuussa 2012.

Uudessa, vuosille 2017 - 2020 solmitussa, sopimuksessa olemme sitoutuneet seuraaviin energiansäästötavoitteisiin:

  • Minimitavoitteenamme on 7,5 % energiansäästö vuoteen 2025 mennessä vuoden 2015 tasoon verrattuna. 
  • Lisäksi olemme asettaneet 4 %:n välitavoitteen vuoteen 2020 mennessä.

Raportoimme energiatehokkuustyöstämme vuosittain Motivalle.

Laadimme vuosittain kolmivuotisen resurssitehokkuuden toimintasuunnitelman. Se sisältää hankkeet, investoinnit ja toimenpiteet, joita resurssitehokkuuden ja kasvihuonekaasupäästöjen näkökulmasta on mahdollista edistää. Tavoitteenamme on parantaa oman toimintamme energia- ja matariaalitehokkuutta sekä vähentää kasivhuonekaasupäästöjämme.  

HSY:n resurssitehokkuusryhmän tehtävänä on energiatehokkuussopimuksen toimeenpano. Ryhmä laatii resurssitehokkuuden toimintasuunnitelman ja koordinoi HSY:n tuotantolaitosten ja kiinteistöjen energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian tuotannon kehittämistä sekä edistää sopimukseen liittyvien investointitukien hakemista.


Ilmastonmuutoksen hillintä

Olemme sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjämme pääkaupunkiseudun ilmastostrategian mukaisesti 20 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä, sekä pääkaupunkiseudun tarkistettuihin tavoitteisiin vuoteen 2030 mennessä ja hiilineutraaliuuteen vuoteen 2050 mennessä. Uuden vielä valmisteltavana olevassa strategiassamme olemme tarkistamassa tavoitteitamme. Sen mukaisesti tulemme jatkossa tavoittelemaan hiilineutraaliutta jo vuoteen 2030 mennessä. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjämme resurssitehokkuuden toimintasuunnitelmamme mukaisesti.

Toimimme aktiivisesti jäsenkaupunkiemme kanssa yhteistyössä ilmastopäästöjen vähentämiseksi mm. opastamalla ja kannustamalla kaupunkilaisia, taloyhtiöitä, isännöitsijöitä ja pk-yrityksiä käytännön toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Työtä tehdään HSY:n Ilmastoinfossa sekä neuvonnassa.

Ilmanlaadun osalta neuvomme puhtaan puunpolton keinoista. Tuotamme kaupunkisuunnittelun tueksi tietoa liikenteen vaikutuksista ilmanlaatuun ja ilmastoon sekä työkaluja näiden vaikutusten arvioimiseksi.

Edistämme yhteistyössä jäsenkaupunkiemme kanssa pääkaupunkiseudun ilmastonmuutoksen hillintää seuraamalla ilmastotoimien kehitystä seudulla ja tuottamalla tietoa ja työkaluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sekä seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-yhteistyöhön.

Olemme aktiivisesti mukana edistämässä ilmastotavoitteita ja kiertotaloutta myös eri hankkeissa.

Tutustu pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästölaskelmiin »

Tutustu Ilmastoindikaattoreihin »

Tutustu Petra-jätevertailuun »

Tutustu pääkaupunkiseudun jätevirrat-palveluun »

Tutustu ilmastohankkeisiimme »

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Edistämme pääkaupunkiseudun sopeutumista ilmastonmuutokseen yhdessä seudun kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa.

Pääkaupunkiseudun kaupungit, kuntayhtymät ja muut seudulliset toimijat ovat tehneet yhteisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategian, joka valmistui vuonna 2012. Työssä selvitettiin alueellisia ilmastovaikutuksia ja määriteltiin toimenpidelinjauksia niihin varautumiseksi.

Vastaamme strategian seurantatietojen kokoamisesta ja raportoinnista.

Ilmastonmuutokseen sopeutumista edistetään myös yhteistyöhankkeiden avulla.

Lue lisää sopeutumisesta ilmastonmuutokseen »

Tutustu hankkeisiimme »

‍Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville. Yhteiskunnan eri toimijat antavat omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. 

Sitoumuksen tavoitteena on lisätä kestävän kehityksen politiikan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä vastata YK:n kestävän kehityksen 20-vuotis konferenssin (rio+20)-loppuasiakirjassa kansallisille hallituksille annettuun sitoumus ja toimenpidehaasteeseen. 

Päätimme vuonna 2015 osallistua haasteeseen ja määritellä omat toimenpidesitoumuksemme, jotka sisällytettiin HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuodelle 2017. Vuodelle 2017 asetimme tavoitteeksi vähentää fosfori- ja typpipäästöjä vesistöön optimoimalla fosforinpoistoa ja alkalointikemikaalin syöttöä sekä optimoimalla biologisen prosessin toimintaa. 

Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentamishanke etenee aikataulussaan ja louhinnat olivat lähes tehtynä ja toteutusurakoitsija valittuna vuoden 2017 lopussa. 

Toimenpiteinä:

Rejektiveden erilliskäsittelyprosessin pilottikohteet »

Blominmäen jätevedenpuhdistamohanke »

Viikinmäen puhdistamon fosforinpoiston tehostamisen yleissuunnitelma »

Vuonna 2017 liityimme myös Ekotukitoimintaa koskevalla sitoumuksellamme kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen. Sitoumuksen taustalla on kaupunginjohtajien ilmastoverkoston (ns. 6-pack kaupungit) tekemä sitoumus, jota HSY oli mukana valmistelemassa ja johon olemme liittyneet omalla sitoumuksellamme.

Olemme mukana ekotukitoiminnassa ja kaikissa toimipisteissämme on ekotukihenkilö. Sitoumuksemme tavoitteena on työntekijöiden ympäristötietoisuuden ja ympäristövastuullisen toiminnan lisääminen. Eko-tukitoiminta tukee HSY:n ympäristöjohtamista ja ympäristöjärjestelmän käytännön toteutusta. HSY tarjoaa koulutuksia, vierailuja ja materiaaleja seudun ekotukihenkilöille yhteistyössä kaupunkien kanssa. Toimenpiteinä:

- Koulutamme organisaatioomme uusia ekotukihenkilöitä

- Tuemme ekotukihenkilöiden työtä erilaisilla viestintämateriaaleilla

- Järjestämme jatko- ja täydennyskoulutuksia yhteistyössä pääkaupunkiseudun kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa

Tutustu HSY:n sitoumuksiin sitoumus 2050 sivustolla: 

Vähennämme pääkaupunkiseudun asukkaiden typpi- ja fosforipäästöjä vesistöön »

Ympäristövastuullisuutta ekotukitoiminnan avulla »