Luonnonvarojen vastuullinen hyödyntäminen ja jätteet

Kiertotalous, materiaalitehokkuus ja jätehuolto


Pidämme huolta ympäristöstämme edistämällä kiertotalouden ratkaisuja, parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteenamme on sekajätteiden määrän vähentäminen, lajittelun tehostaminen ja kotitalouksien jätteiden kokonaishyötykäyttöasteen nostaminen.

Olemme tehneet merkittäviä investointeja mm. erilliskerätyn biojätteen käsittelyyn ja Sortti-asemiin. Olemme antaneet myös uusia jätehuoltomääräyksiä ja panostamme neuvontatyöhön lajittelun lisäämiseksi ja jätteen määrän vähentämiseksi. Lajittelumahdollisuudet ovat tehtyjen toimenpiteiden seurauksena alueella kattavat ja niitä kehitetään edelleen. Syyskuusta 2017 alkaen ovat kaikki pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen asuinkiinteistöistä voineet liittyä muovipakkausten erilliskeräykseen.

Niukkenevat luonnonvarat ja lainsäädäntö ovat siirtämässä jätehuollon painopistettä jätteenkäsittelystä materiaalien jalostamiseen. Noin 48 prosenttia pääkaupunkiseudun kotitalousjätteistä hyödynnettiin materiaalina eli kierrätettiin vuonna 2016*. EU:n tavoite kierrätykselle on 50 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja kierrätystavoitteet tiukentuvat asteittain tämän jälkeen. Jo 99 prosenttia pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen kotien jätteestä pystytään hyödyntämään kierrättämällä se materiaalina tai tuottamalla siitä energiaa. Jätteiden hyödyntämisastetta ovat nostaneet alueen kattavat jätteiden lajittelumahdollisuudet sekä jätevoimalan käynnistyminen vuonna 2014. Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon myötä sekajätteen loppusijoittaminen on päättynyt ja siitä tuotetaan nykyisin energiaa Vantaan jätevoimalassa.

Pakkausjäteasetuksen mukaisesti vastuu kierrätyspisteistä on tuottajilla. Olemme sopineet Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n kanssa yhteistyöstä pakkausjätteiden keräyksen järjestämisestä HSY:n toimialueella pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Kehitämme ekoteollisuuskeskus Ekomoa Ämmässuolla, jonne ohjautuu jatkossakin merkittäviä materiaalivirtoja, kuten biomassoja ja louhetta. Ekomo tarjoaa alustan yrityksille ja luo edellytykset teollisten symbioosien kehittymiselle. Ekomossa yritys voi hyödyntää toisen jätettä ja alueella syntyvää uusiutuvaa energiaa omassa toiminnassaan. Ekomo toimii myös pilottiympäristönä. Pilotit voivat parhaimmillaan johtaa hankintoihin, jotka ovat tärkeitä referenssejä erityisesti pienille yrityksille. HSY referenssinä edesauttaa yritysten tilausten saamista vastaavista kohteista, mikä edistää kiertotalouden investointeja ja työpaikkojen syntymistä.

Huomioimme kaikessa toiminnassamme ympäristövaikutusten hallinnan ja vähentämisen. Toimintaamme ohjaavat ympäristöluvat, lait ja määräykset. Lainsäädännön velvoitteiden lisäksi pyrimme parantamaan ympäristönsuojelua myös vapaaehtoisin toimenpitein.

Jätehuollolla on ollut sertifioitu ympäristöjärjestelmä (ISO 14001) vuodesta 1997 ja sertifioitu laatujärjestelmä (ISO 9001) vuodesta 1999 lähtien. Seuraamme ympäristön tilaa jatkuvasti sekä sisäisillä että ulkoisilla auditoinneilla ja raportoinneilla ja pyrimme kehittämään ympäristönsuojelua jatkuvan parantamisen periaattein. Tunnistamme, arvotamme ja tarkastamme ympäristönäkökohdat vuosittain.

Jätteenkäsittelykeskuksessa ja sen lähialueilla tarkkailemme muun muassa pölyn, hajun ja melun leviämistä sekä pinta- ja pohjavesien laatua. Seurantatulokset kootaan ympäristöraportteihin, joita julkaistaan kahdesti vuodessa. Ilmanlaadun ja sääaseman mittaustulokset päivittyvät HSY:n sivuille jatkuvalla automaattisella päivityksellä lähes reaaliajassa.


Tutustu jätehuollon vuositilastoihin »

Tutustu jätehuollon ympäristöraportteihin »

Tutustu HSY:n toimintapolitiikkaan »

* Pääkaupunkiseudun jätevirrat-palvelussa vuoden 2017 tiedot valmistuvat vuoden 2018 lopussa.Etusijajärjestyksen mukaiset toimet HSY:ssä