HSY toimii kiertotalouden mahdollistajana, kannustajana ja tehostajana

‍Kiertotalous käsitteenä on laaja. Se on uusi talousmalli, jossa tuotanto ja käyttö suunnitellaan siten, että jätettä ei synny, vaan materiaalit ja niiden arvo säilyvät kierrossa. Kiertotaloutta havainnollistetaan usein kuvaamalla maapallon luontaista biologista kiertoa sekä ihmisen järjestämän kierrätyksen kautta tapahtuvaa teknistä kiertoa. Kiertotalous käsittää nämä molemmat. Me HSY:ssä edistämme ja hyödynnämme toiminnassamme näitä molempia kiertoja.

Tekninen kierto käsittää jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisten toimien lisäksi tuotteiden koko arvoketjun ja elinkaaren, aina tuotteen suunnittelusta siitä luopumiseen. Etusijajärjestyksen mukaisten toimien lisäksi keskeistä ovat muun muassa tuotteiden elinkaaren pidentämiseen tähtäävät toimet, kuten korjaaminen ja huoltaminen sekä yhteisöllinen jakamistalous ja erilaiset uudenlaiset palvelumallit, joissa tuote tarjotaan vuokralle myymisen sijaan. Tällöin sekä myyjän, että ostajan yhteinen etu on, että tuotteet säilyvät toimintakuntoisina mahdollisimman pitkään. HSY:ssä me mm.

  • kannustamme jätteen vähentämiseen viestinnän ja neuvonnan keinoin
  • edistämme uudelleenkäyttöä yhteistyössä Kierrätyskeskuksen kanssa
  • teemme lajittelun helpoksi kiinteistöillä ja Sortti-asemilla ja ohjaamme materiaalit tehokkaasti kiertoon
  • tuotamme tietoa muun muassa pääkaupunkiseudun jätevirroista sekä HSY:n materiaalitaseesta
  • edistämme kiertotaloutta yhdessä eri toimijoiden kanssa
  • etsimme tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme ratkaisuja erilaisten jätemateriaalien hyötykäyttöön ja kiertotalouden edistämiseen
Biologisessa kierrossa luonnosta peräisin olevat materiaalit kiertävät hyödyntäen luonnon omaa kiertokulkua. Muun muassa ravinteiden ohjaaminen takaisin maaperään kasvien hyödynnettäväksi on osa biologista kiertoa. Myös uusiutuvan energian kuten biokaasun tuotanto ja hukkalämmön hyödyntäminen ovat osa kiertotaloutta. HSY:ssä me mm.

  • annamme vinkkejä ruokajätteen vähentämiseen ja kannustamme biojätteen lajitteluun
  • hyödynnämme biojätteen ja jätevesilietteen sisältämän bioenergian sekä ohjaamme ravinteet kiertoon komposti- ja multatuotteina
  • pyrimme tutkimus- ja kehittämistoiminnassamme synnyttämään innovaatioita ravinteiden kierrätykseen ja etsimme keinoja niiden säilyttämiseen parhaimmin hyödynnettävässä muodossa.
Myös veden kierto on osa maapallon omia luonnollisia kiertoja. Olemme vastuussa alueen raakaveden jalostamisessa juomavedeksi ja jätevesien käsittelystä ennen niiden ohjaamista takaisin vesiekosystee-miin. Lisäksi kannustamme Itämeren suojeluun neuvomalla mitä viemäriin saa laittaa ja mitä ei, jotta pääkaupunkiseudun viemäriverkosto ja jäteveden puhdistusprosessit toimisivat optimaalisesti ja kuormittaisimme vesistöä mahdollisimman vähän.

HSY:n toimet kiertotaloudessa