Vastuullisuus - katse tulevaisuuteen


Vastuullinen toimintatapa liittyy kaikkeen toimintaamme. Vastuullisilla toimintatavoilla turvaamme osaltamme, että pääkaupunkiseutu säilyy terveellisenä, turvallisena, viihtyisänä ja elinvoimaisena ympäristönä niin alueen asukkaille, kuin alueella toimiville yrityksille.

HSY:n vesi- ja jätehuoltopalvelut ovat yhteiskunnan peruspalveluita joiden toimintavarmuuden ja taloudellisten toimintaedellytyksien pitkäjänteinen turvaaminen on elintärkeää yli miljoonan pääkaupunkiseudun asukkaan arjessa ja alueella toimiville yrityksille.

 • Pääkaupunkiseudun kasvava asukasmäärä ja yhdyskuntarakenteen kehitys määrittelevät investointitarpeitamme.
 • Pyrimme hillitsemään ilmastonmuutosta omilla resurssitehokkuustoimillamme, kuten vähentämällä materiaalien- ja energiankulutustamme ja satsaamalla oman uusiutuvan energian tuotantoomme. Niiden avulla säästämme luontoa, mutta ne tuovat pitkällä aikavälillä myös taloudellisia säästöjä.
 • Varaudumme ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin rankkasateisiin ja haemme ratkaisuja hulevesien hallintaan. Ne auttavat meitä rakentamaan toimintavarmaa ja tulevaisuuden muutoksia kestävää kaupunkiseutua ja palveluja.
 • Etsimme kestäviä ratkaisuja myös seudun materiaalivirtojen hallintaan, -hyödyntämiseen ja kiertotalouden edistämiseen.
Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö on kaikessa tässä tärkein voimavaramme.

Sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin

Toimintapolitiikkamme mukaisesti sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossamme ja toiminnassamme.

Ympäristövastuullinen toimintatapa HSY:ssä tarkoittaa, että pidämme huolta ympäristöstämme parantamalla alueen materiaali- ja energiatehokkuutta, lisäämällä jätteen hyötykäyttöä ja vähentämällä ravinne- ja kasvihuonekaasupäästöjä. Olemme selvillä toimintojemme ympäristövaikutuksista ja tiedotamme niistä kaikille sidosryhmillemme avoimesti ja rehellisesti. Henkilöstömme tiedostaa työnsä aiheuttamat ympäristö- ja työturvallisuusvaikutukset ja pyrkii vähentämään haitallisia vaikutuksia.

Sosiaalisella vastuullisuudella HSY:ssä tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita toiminnallamme on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Teemme laajasti yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Taloudellinen vastuullisuus HSY:ssä tarkoittaa sitä, että suunnittelemme ja seuraamme taloutemme kehitystä huolella siten että omavaraisuusasteemme säilyy hyvänä ja kykenemme harjoittamaan vastuullista taksapolitiikkaa, eli säilyttämään asiakasmaksut kohtuullisina.

Ennakoimme tulevaisuudessa toimintaamme vaikuttavia tekijöitä ja pyrimme huomioimaan niiden mukanaan tuomat muutokset toimintamme ja taloutemme hallinnassa pitkällä aikavälillä.

Vastuullisuus käsittää myös eettiset periaatteemme, jotka velvoittavat meitä jokaista. Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme työtehtävissä, työyhteisössä ja suhteessa asiakkaisiimme. Niiden perustana ovat arvomme, joiden mukaan toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti.

Eettiset periaatteemme

Eettiset periaatteemme velvoittavat meitä jokaista. Eettiset periaatteet ohjaavat toimintaamme työtehtävissä, työyhteisössä ja suhteessa asiakkaisiimme. Niiden perustana ovat arvomme, joiden mukaan toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti.

Periaate 1. Noudatamme lakeja ja asetuksia sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita


 • Noudatamme meitä velvoittavia kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä ja viranomaismääräyksiä. Puutumme väärinkäytöksiin.
 • Toimintamme ja päätöksentekomme on julkista, avointa ja läpinäkyvää.
 • Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa missään muodossa emmekä vaadi, tarjoa tai ota vastaan epäasiallista lahjaa tai vieraanvaraisuutta.
 • Kunnioitamme HSY:n, toistemme ja haltuumme uskottua omaisuutta. Emme hyväksy sen anastamista, kavaltamista, luvatonta myymistä tai luovuttamista ulkopuoliselle.
 • Toimimme asiallisesti ja lojaalisti niin, että HSY pysyy hyvämaineisena organisaationa.
 • Olemme jatkuvasti valmiita oppimaan ja uudistumaan sekä tarttumaan havaitsemiimme epäkohtiin.

Periaate 2. Kunnioitamme ja edistämme ihmisoikeuksia ja tunnustamme jokaisen kanssaihmisemme oikeudet rehtiin kohteluun ja tasa-arvoiseen kanssakäymiseen


 • Noudatamme yhdenvertaisuuden, tasapuolisuuden, tasa-arvoisuuden sekä toisen kunnioittamisen ja koskemattomuuden periaatteita kaikessa kanssakäymisessä.
 • Emme hyväksy rasismia, epäasiallista käytöstä, häirintää tai kanssaihmistämme loukkaavia asioita missään muodoissa.
 • Käyttäydymme rehellisesti, yhteisvastuullisesti, oikeudenmukaisesti ja avoimesti toisia kohtaan.
 • Huolehdimme yhdessä siitä, että työpaikkamme on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä.

Periaate 3. Kunnioitamme ja suojelemme ympäristöä ja toimimme säästäväisesti


 • Toimintamme on kestävää, vastuullista ja luonnonvaroja säästävää.
 • Teemme hankinnat eettisesti ja ympäristön kannalta kestävällä tavalla.
 • Torjumme harmaata taloutta.
 • Toimimme kustannustehokkaasti ja säästäväisesti.

Monimuotoisuussitoumus

Olemme allekirjoittaneet monimuotoisuussopimuksen ja olemme mukana monimuotoisuusverkoston työssä.

Monimuotoisuussitoumuksen neljä periaatetta ovat:

 • Tarjoamme yhdenvertaisia mahdollisuuksia
 • Tunnistamme ja hyödynnämme yksilöllistä osaamista ja tarpeita
 • Johdamme oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia
 • Viestimme tavoitteistamme ja saavutuksistamme