Merkittävimmät muutokset toiminnassamme

Toimitimme sekajätteet energiahyötykäyttöön

Loppusijoitettavan jätteen määrä vähentyi merkittävästi Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessamme, kun siirryimme syntypaikkalajitellun sekajätteen energiahyödyntämiseen. Sekajätteen hyödyntäminen sähkön ja lämmön tuotannossa Vantaan Energian jätevoimalassa vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttötarvetta. Ensisijaisena tavoitteenamme on jätehuollon etusijajärjestyksen mukaisesti kannustaa asukkaita jätteen vähentämiseen viestinnän ja neuvonnan keinoin, valmistella käytöstä poistuneita materiaaleja uudelleenkäyttöä varten ja edistää kierrätystä tekemällä lajittelu helpoksi sekä kiinteistöillä että Sortti-asemilla.

Kehitimme Ekomoa ekoteollisuuden ja kiertotalouden edelläkävijäksi

Monipuolista materiaalien hyötykäyttöä kehitämme ekoteollisuuskeskus Ekomossa. Tavoitteenamme on, että Ämmässuon alueella Ekomossa syntyy uusia kiertotaloutta edistäviä tuotteita ja palveluita. Erilaisten kumppanuuksien ja yritysyhteistyön avulla edistämme kiertotalouden innovaatioiden syntymistä ja teollisia symbiooseja, jossa toisen jäte tai tuotannon sivuvirta on toiselle raaka-ainetta. Vuonna 2016 Ekomossa toimi useita kierrätysmateriaaleja hyödyntäviä yrityksiä.

Tuotimme biojätteestä biokaasua

Biohajoavan jätteen kaatopaikkakielto astui voimaan vuoden 2016 alusta valtioneuvoston asetuksella. Uuden kaatopaikka-asetuksen mukaisesti esikäsittelemättömistä jätteistä lajiteltiin kaikki hyödynnettävät jakeet. Biojätteestä tuotamme biokaasua ja kompostia biojätteen käsittelylaitoksessa.

Vuonna 2016 otimme vastaan 52 800 tonnia biojätettä, mikä oli noin 4 % enemmän kuin vuonna 2015. Biojätteen käsittely tehostui, kun otimme Ämmässuolla käyttöön uuden biokaasulaitoksen. Laitoksen käyttöönotto eteni suunnitellusti ja aloitimme mädätyslaitoksessa muodostuvan biokaasun hyödyntämisen Ämmässuon omalla kaasuvoimalalla. Voimalan tuottamaa ylimääräistä lämpöenergiaa hyödynnetään alueen lähilämpöverkossa ja biojätteen käsittelytoiminnassa.

Vastaanotimme Ämmässuolla Espoon Blominmäkeen rakennettavan uuden jätevedenpuhdistamon louhinnasta syntyviä kiviaineksia noin 990 000 tonnia vuonna 2016. Vuoden 2016 aikana uuden jätevedenpuhdistamon ajotunnelien louhintatyöt valmistuivat ja varsinaisen luolaston sekä maanpäällisten osien louhintatyöt käynnistettiin.

Pakkausjäteasetuksen mukaisesti 1.1.2016 lähtien vastuu alueellisista kierrätyspisteistä on ollut pakkausmateriaalien tuottajilla. HSY:llä ja Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:llä on kolmivuotinen yhteistyösopimus pakkausmaterialien keräyksen järjestämisestä HSY:n toimialueella pääkaupunkiseudulla ja Kirkkonummella.

Käynnistimme uuden Jorvaksen Sortti-aseman maanrakennustyöt kesällä 2016.

Lisäsimme uusiutuvan energian tuotantoamme

Panostamme uusiutuvan energian tuotantoon. Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 2016 keväällä asennetut 886 aurinkopaneelia keräävät energiaa arviolta 211 MWh vuodessa. Voimalan nimellisteho on 257 kWp. Se tekee Viikinmäen aurinkovoimalasta viidenneksi suurimman Suomessa. Kaikkiaan 70 prosenttia puhdistamon sähkönkulutuksesta katetaan nykyisin omalla, uusiutuvalla energialla. Vuonna 2016 HSY tuotti enemmän energiaa kuin kulutti ja oli kokonaisuudessaan laskennallisesti 103 prosenttisesti energiaomavarainen.

Rakensimme uuden runkovesijohdon Länsi-Espooseen

Vedenjakelun merkittävin hanke oli Länsi-Espoon uusi runkovesijohto. Vedentuotanto Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksella lakkautettiin vuoden 2016 lopulla. Tämä oli mahdollista, koska Länsi-Espoon uuden runkolinjan sekä Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetin nostohankkeet valmistuivat. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Se täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet.

Louhimme Blominmäen luolastoja ja viemäritunneleita

Vuonna 2020 valmistuva Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon, jonka kapasiteetti ei enää riitä käsittelemään kaikkia alueen jätevesiä asukasmäärän kasvaessa.

Blominmäen puhdistamon 900 000 louhintakuutiometristä oli vuoden lopussa louhittuna n. 80 % ja kalliorakennusurakka eteni suunnitellussa aikataulussa. Länsimetron kalliorakennusurakoiden yhteydessä tehtävät viemäritunneliosuudet Finnoossa saatiin louhittua valmiiksi vuoden 2016 aikana.

Laajensimme Mikkelänkallion tukikohtaamme

Espoon kaupungin hallintaan siirtyneen Suomenojan tukikohta-alueen korvaava Mikkelänkallion tukikohdan laajennus valmistui kesällä 2016.