Toimintaamme vaikuttavat lainsäädännön muutokset

Huolehdimme jäsenkuntiemme jäte- ja vesihuollon sekä ilmansuojelun lakisääteisistä tehtävistä. Toiminnassamme noudatamme lakeja ja määräyksiä. Seuraamme lainsäädännön muutoksia ja ennakoimme muutoksien vaikutuksia toimintamme.

Jätelain muutos

Vuonna 2016 Ympäristöministeriön työryhmä valmisteli jätelain muutosta. Sen myötä kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet rajataan asumisessa syntyviin jätteisiin, alueelliset erityispiirteet huomioiden. Hallituksen esityksen on tarkoitus valmistua kevätkaudella 2017. HSY:n jätehuollon tehtäväkenttään mahdolliset jätelain muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi. Lainmuutos rajaisi toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa sekä julkishallinnon hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen kunnan lakisääteisen jätehuoltovastuun ulkopuolelle. Lisäksi kuntien vastuun rajaaminen esitetyllä tavalla johtaisi mahdollisesti rajoituksiin kunnan toissijaisella vastuulla tarjottavien palveluiden osalta.

Hulevesien käsittely

Vesihuoltolaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki muuttuivat syksyllä 2014, jolloin hulevesi erotettiin vesihuollosta. Hulevesi on rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Laeissa määrättiin, että hulevesien hallinnan kokonaisvastuu siirtyy kunnille, mutta kunta voi päättää vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan, että vesihuoltolaitos huolehtii päätöksessä määriteltävällä alueella huleveden viemäröinnistä. HSY neuvottelee vesihuoltolain mukaista sopimusta jäsenkuntien kanssa ja sopimus on tarkoitus saada voimaan 1.1.2018 alkaen. Ennen kuin sopimus on allekirjoitettu, säilyy toiminta ennallaan. Vesihuoltolain perusteella vesihuoltolaitos voi periä huleveden viemäröinnin perusmaksun ja liittymismaksun lisäksi myös huleveden käyttömaksua. Lisäksi vesihuoltolain mukaan vesihuoltolaitos perii jäsenkunniltaan korvausta yleisiltä alueilta vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriin johdettavan huleveden viemäröinnistä.

Hankintalaki

EU-direktiiveihin pohjautuvat kansalliset hankintalait astuivat voimaan vuoden 2017 alusta. Niiden tavoitteena on mm. tehostaa julkisten varojen käyttöä, yksinkertaistaa hankintamenettelyjä, parantaa pk-yritysten mahdollisuuksia tarjouskilpailuissa sekä tehostaa ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien huomioimista. Kilpailutustapoja kuvataan aikaisempaa tarkemmin. EU-kynnysarvot ylittäviä hankintoja koskeva odotusaika lyhenee 21 päivästä 14 päivään siitä, kun tarjoaja on saanut valitusosoituksella varustetun päätöksen tiedoksi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KVV) on uusi hankintalain noudattamista valvova organisaatio, jolle jokainen voi tehdä toimenpidepyynnön hankintamenettelyn lainmukaisuuden tutkimiseksi. HSY on päivittänyt oman hankintaohjeistuksensa lakien mukaiseksi.

EU:n tietosuoja-asetus

EU:n tietosuoja-asetus tulee yhdenmukaistamaan eurooppalaista tietosuojasääntelyä. Asetus astuu voimaan toukokuussa 2018. Se tulee asettamaan uusia vaatimuksia henkilötietojen käsittelyyn.