Esipuhe

Kestävästi tulevaisuuteen

Toimintapolitiikkamme mukaisesti sitoudumme kestävän kehityksen periaatteisiin siten, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossamme ja toiminnassamme. Vastuullinen toimintatapa edellyttää, että suunnittelemme pitkäjänteisesti talouttamme, huomioimme vaikutuksemme sekä ympäristöön, mutta myös ihmisiin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Rakennamme osaltamme pääkaupunkiseudun kestävää tulevaisuutta. Tämä on ensimmäinen HSY:n vastuullisuusraportti, jossa ympäristönäkökohtien lisäksi kerromme myös sosiaalisesta ja taloudellisesta vastuullisuudestamme.

Materiaalivirtojen jalostaja

Strategiamme mukaisesti panostamme pääkaupunkiseudun materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä materiaalivirtojen hyödyntämiseen.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen yhteyteen kehitämme kiertotalouden alan toimijoiden kanssa yhteistyössä ekoteollisuuskeskus EKOMOa. EKOMO synnyttää Ämmässuon alueelle teollisia symbiooseja, joissa toimijat hyötyvät toistensa resursseista, kuten materiaalivirroista, energiasta ja osaamisesta.

HSY:n jätteenkäsittelytoiminnot ovat muuttuneet kaatopaikkatoiminnoista materiaalivirtojen jalostamiseksi. Olemme lisänneet asukkaiden lajittelumahdollisuuksia, jotta muun muassa lasi, metalli ja kartonki ohjautuisivat yhä enemmän materiaalikäyttöön. Sekajätteet on viety Vantaan Energian jätevoimalaan jo vuodesta 2014 alkaen ja niistä tuotettavalla kaukolämmöllä ja sähköllä osaltaan korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä seudulla. Vuoden 2016 alusta kaatopaikalle ei enää sijoiteta orgaanista jätettä.

Panostamme uusiutuvan energian tuotantoon

Vuoden lopussa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen valmistui uusi biokaasuvoimala. Mädättämön biokaasusta tehdään sähköä ja lämpöä sekä hyödynnetään pakokaasusta saatavaa sähköenergiaa. Voimalan tuottamaa ylimääräistä lämpöenergiaa hyödynnetään alueen lähilämpöverkossa sekä biojätteen käsittelytoiminnassa.

Vuonna 2016 tuotimme yli 200 MWh energiaa. Se on enemmän kuin kulutamme. Kaikki tuottamamme energia on uusiutuvaa.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle 2016 keväällä asennetut 886 aurinkopaneelia keräävät energiaa arviolta 211 MWh vuodessa. Voimalan nimellisteho on 257 kWp. Se tekee Viikinmäen aurinkovoimalasta viidenneksi suurimman Suomessa ja kaikkiaan yli 70 prosenttia puhdistamon sähkönkulutuksesta katetaan omalla, uusiutuvalla energialla.

Toimintavarmaa vesihuoltoa kasvavalle väestölle

Länsi-Espoon runkovesijohto otettiin käyttöön marraskuussa. Uusi runkoyhteys parantaa Espoon ja Kirkkonummen vedenlaatua, vedenjakelun toimintavarmuutta ja veden riittävyyttä asukasmäärän kasvaessa.

Tuotamme pääkaupunkiseudulle korkealaatuista vesijohtovettä Pitkäkosken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksilta. Blominmäen jätevedenpuhdistamo on HSY:n suurin yksittäinen investointihanke. Maan alle kallioon louhittavan puhdistamon louhintatyöt ovat edenneet aikataulun mukaisesti. Puhdistamon toteutussuunnittelu on täydessä vauhdissa. Valmistuttuaan vuonna 2021 Blominmäen jätevedenpuhdistamo korvaa Suomenojan jätevedenpuhdistamon ja käsittelee 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta ja Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiosta sekä Länsi-Vantaalta. Sen myötä asukaskohtainen ravinnekuormitus Itämereen vähenee nykyisestä. Tavoitteenamme on poistaa jätevedestä yli 96 prosenttia sen sisältämästä fosforista ja orgaanisesta aineesta sekä yli 90 prosenttia typestä.

Uudet työtilat ja uudenlaista toimintakulttuuria

Keväällä Ilmalan aseman vieressä käynnistyivät HSY:n ympäristöluokitukseltaan Leed platina- tasoisten toimitilojen rakennustyöt. Toimistovaltainen henkilöstö muuttaa uusiin tiloihin loppuvuonna 2017.

Uuden ajan toimistokokonaisuuden suunnittelussa on huomioitu erityisesti saavutettavuus ja ekologisuus. Kohteessa yhdistyvät keskeinen sijainti ja hyvät julkiset kulkuyhteydet. Lisäksi meille on tärkeää kohteen saavutettavuus pyörällä ja jalan sekä tätä tukevat hyvät sosiaalitilat sekä pyöräparkit.

Moderni monitoimityöympäristö tulee muutamaan toimintatapojamme kohti digitaalisuutta. Voimme tehostaa tilankäyttöä ja kehittää avoimempaa toimintakulttuuria. Ennen kaikkea henkilöstö saa terveelliset, turvalliset ja viihtyisät työtilat ja nykyaikaiset monipuoliset työntekomahdollisuudet.

Raimo Inkinen
toimitusjohtaja