Huuhtelut

​Ennen kuin uusi runkovesiyhteys voidaan ottaa käyttöön,  vesijohto huuhdellaan kolmeen otteeseen talousveden laadun varmistamiseksi.

​​Alkuhuuhtelu (tammi-elokuu 2016)

Runkovesijohto on rakennettu sisäpuolelta sementtipinnoitetusta metalliputkesta. Alkuhuuh​telun avulla poistetaan pinnoitteesta pH:ta nostavat yhdisteet putkiosuus kerrallaan. Alkuhuuhtelut tehdään useammassa osassa ja  huuhteluvedet johdetaan jätevesiviemäriin.  Alkuhuuhtelua jatketaan kunnes pH-laskee riittävän alas. 

Puhdistushuuhtelu (elo-syyskuu 2016)

Puhdistushuuhtelu tehdään koko putkiosuudelle yhdellä kertaa. Puhdistushuuhtelulla pyritään poistamaan runkovesijohdosta sinne rakentamisen aikana jäänyt kiintoaines ja orgaaninen aines. Puhdistushuuhtelu tehdään selvitysten mukaisella riittävällä virtaamalla.  

Puhdistushuuhtelun suurta virtaamaa ei voida kokonaisuudessaan johtaa jätevesiviemäriin, koska liian suuresta vesimäärästä viemäri tulvii ja jätevesi vuotaa ympäristöön. Viemäritulvan välttämiseksi osa huuhteluvedestä johdetaan viemäriin ja osa Finnoonpuroon.

Huuhteluveden johtaminen Finnoonpuroon

Puhdistushuuhteluvettä johdetaan Finnoonpuroon syyskuussa 2016 noin 14 tunnin ajan. Veden purkupaikka sijaitsee Espoon Saarniraiviossa.

Finnoonpurossa on luontaisesti suuret virtaamavaihtelut. Käytettävä virtaama ei ole poikkeuksellinen luonnonoloihin nähden. Puhdistushuuhtelu tehdään virtaamalla, joka vastaa suunnilleen Finnoonpuron ylivirtaamaa. Helmikuussa 2016 purossa on mitattu suurempi virtaama kuin puhdistushuuhtelussa käytettävä virtaama tulee olemaan.

Hankkeen ympäristövaikutuksia on selvitetty vuosien 2015–2016 aikana. Finnoonpuron vesiluonto tullaan huomioimaan kattavasti toimenpiteen valmistelussa ja toteutuksessa. Virtaamaa ja veden laatua tarkkaillaan viranomaisten antamien lupaehtojen mukaisesti huuhtelutoimenpiteen ajan ja tarvittaessa virtaamaa säädetään. Huuhtelun päätyttyä uoman kunto tarkistetaan ja ennallistetaan.

​Desinfiointi (lokakuu 2016)

Runkovesijohdon desinfiointi toteutetaan puhdistushuuhtelun jälkeen ennen putkiosuuksien käyttöönottoa osissa desinfioinnin tehokkuuden varmistamiseksi. Putkiosuuksilta otetaan täytön jälkeen vesinäytteet desinfioinnin onnistumisen varmistamiseksi.  Huuhteluvedet johdetaan jätevesiviemäriin.

Runkovesilinja otetaan käyttöön vasta, kun kaikki riittävät toimet veden laadun varmistamiseksi on tehty.