Kestävän vihreän kasvun palvelut – Helsinki Region Eco HUB

Kestävän vihreän kasvun palvelut – Helsinki Region Eco HUB –hankekokonaisuus tukee ilmastostrategian tavoitteita.
Hankkeessa edistetään kustannustehokkaita päästövähennystoimenpiteitä ja vähähiilisyyteen tähtäävää liiketoimintaa. Tavoitteena on luoda avoimeen dataan ja avoimeen yhteistyöhön pohjautuva innovatiivinen ekosysteemi vihreän kasvun palveluille pääkaupunkiseudulla.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutuminen ovat globaalisti merkittävimpiä
muutoshaasteita, joihin kaupunkien ja kaupunkiseutujen tulee löytää ratkaisuja. Se edellyttää suuria muutoksia energiantuotannossa ja -kulutuksessa, liikkumisessa ja asumisessa. Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan laajapohjaista yhteistyötä ja konkreettisia kustannustehokkaita toimia.

Yksi keskeinen keino päästövähennysten saavuttamiseen on vihreä kasvu. Seudulliset toimijat ja kaupungit voivat edistää uutta vähähiilistä liiketoimintaa tarjoamalla avointa dataa liiketoiminnan pohjaksi ja kaupunkitilaa kokeilualustaksi uusille tuotteille ja palveluille. Lisäksi voidaan hyödyntää innovatiivisia hankintamenetelmiä ja lisätä yhteistyötä avoimen datan
hyödyntämiseen, vähähiilisten tuotteiden ja palveluiden ideoimiseen ja toimijoiden verkottumiseen. Liiketoimintaa ja
yhteistyötä edistää myös vahva viestintä parhaista käytännöistä ja onnistuneista kokeiluista.

Nämä toimivat lähtökohtina Eco HUB-hankkeen neljälle osa-alueelle, joita edistetään erillisissä osaprojekteissa:

1) IlmastoAtlas – avoin data, sähköinen ympäristöliiketoiminnan kehittämisympäristö
IlmastoAtlas tarjoaa näkymän seudun uusiutuvan energian potentiaaleihin ja avaa paikkatietona missä ja millaisia
liiketoimintamahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuskorjauksiin liittyy.

IlmastoAtlaksen aineistoja on avattu HSY:n avoimen datan karttapalvelussa kartta.hsy.fi. Sieltä löytyvät vapaasti hyödynnettäviksi paikkatietona mm. aurinkoenergiapotentiaali, hukkalämpökartat ja erilaisia muita ilmastotyötä, ilmas-tonmuutoksen hillintään, sopeutumiseen ja vähähiilisyyttä tukevia aineistoja.

2) Laadukas energiapaikkatieto
Hankkeessa kehitetään tietopohjaa rakennuskannan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja energia- ja
resurssitehokkaan korjaustoiminnan edistämiseen.

Laadukas energiapaikkatieto osakokonaisuutta ei seudullisena ole vielä edistetty, osaprojektille haetaan rahoitusta.

3) Asemanseudut Low Carbon District -alueina
Hankkeessa kehitetään yhteiset seudulliset vähähiilisyyttä edistävät kehittämisperiaatteet asemanseuduille ja seudullinen Low Carbon District -konsepti. Kaupunkien valitsemille pilottiasemanseuduille laaditaan yhteistyössä vähähiilitiekartat, joissa tunnistettuja ja priorisoituja toimia pilotoidaan laaja-alaisesti.

Asemanseudut Low Carbon District –alueina projekti etenee kahdessa vaiheessa:

1. vaiheessa virkatyönä tehtävänä ELIAS - Elinvoimaa asemanseuduille! -projektina ja 
2. vaiheessa Interreg Europe -rahoituksella osana SMART-MR-hanketta.

4) Vähähiilisyyteen tähtäävän ympäristöliiketoiminnan kehittämisverkosto
Hankkeessa muodostetaan eri osaamisalueita yhdistävä avoimeen innovointiin ja avoimeen tietoon pohjautuva
vähähiilisen ympäristöliiketoiminnan yhteistyöverkosto seudulle. Hankkeessa järjestetään työpajoja vähähiilisyyteen tähtäävien tuotteiden ja palveluiden ideointiin, innovointiin ja ratkaisujen kehittämiseen.

Vähähiilisyyteen tähtäävän ympäristöliiketoiminnan kehittämisverkoston osalta ELIAS- ja SMART-MR -hankkeissa on muodostettu oma monialainen kehittämisverkostonsa. Lisäksi Sitran johdolla on käynnistetty Smart & Clean -säätiö sekä Uudenmaan liiton, Helsingin kaupungin ja Aalto yliopiston Climate-KIC-yhteistyö, jotka molemmat tukevat laaja-alaisen kehittämisverkoston synnyttämistä seudulla. HSY on verkostoissa sisällöllisesti mukana.

Lisätietoja:
HSY Avoin Data karttapalvelu: paikkatietoasiantuntija Henna-Kaisa Räsänen, henna-kaisa.rasanen@hsy.fi
Ilmasto-Atlas: ilmastoasiantuntija Johannes Lounasheimo, johannes.lounasheimo@hsy.fi
Vähähiiliset asemanseudut: ELIAS- ja SMART-MR -projektipäällikkö Pia Tynys, pia.tynys@hsy.fi
HSY Smart & Clean -hankeyhteistyö:  hankepäällikkö Maria Kuula, maria.kuula@hsy.fi